هاست سی پنل

هاست سی پنل

cpanel 100 mb

فضا 100 مگابایت
پهنای باند 5 گیگابایت

cpanel 250 mb

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 8 گیگابایت

cpanel 500 mb

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 18 گیگابایت

cpanel 1000 mb

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت

cpanel 2000 mb

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت

cpanel 3000 mb

فضا 3000 مگابایت
پهنای باند 120 گیگابایت

cpanel 5000 mb

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 180 گیگابایت

cpanel 7000 mb

فضا 7000 مگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت

cpanel 10000 mb

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت